Polityka prywatności

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Dziękuję za zainteresowanie usługami Balansology. Prywatność odwiedzających moją stronę internetową i korzystających z moich usług jest dla mnie bardzo ważna i dokładam wszelkich starań, aby ją chronić. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Postanowienia ogólne

Administratorem Państwa danych jest: Daria Turowska-Makoś Fort Wola 14a/436, 01-258 Warszawa adres e-mail: daria.creativesoul@gmail.com

Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Zakres zbierania danych. 

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail, a także nazwę firmy, jeżeli będą Państwo korzystać z moich usług jako firma. 

Informacje, które będą zbierane przez cookies: język, region, w celu prezentacji treści reklamowych 

Podstawa przetwarzania danych 

Cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Państwa na moich stronach i znajduje swoje oparcie w przepisach prawa. 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w wielu okolicznościach niezbędne do realizacji umowy, kontaktu lub innego żądania. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z: 

  • art. 6 ust. 1 lit. a – w celu przetwarzania „cookies”, które zawierają dane osobowe, poprzez zgodę udzieloną przez właściciela danych, wyrażoną za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu;
  • art. 6 ust. 1 lit. b – w celu nawiązania i realizacji umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług doradczych oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (newsletter, organizacja warsztatów i szkoleń); 
  • art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z przepisów prawa
  • art. 6 ust. 1 lit. f  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. marketing bezpośredni własnych produktów i usług, ulepszanie działania strony internetowej, produktu itp.   
  • Źródła danych  

Gromadzę dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy mi je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się ze mną (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem) jak również poprzez pliki cookies (zasady korzystania z plików cookies opisane są poniżej). 

Okres przechowywania danych 

Okresy retencji danych uzależnione są od procesów w jakich dane osobowe podlegają przetwarzaniu: 

w przypadku korzystania z moich usług – przez okres wynikający z obowiązków rachunkowych i podatkowych – wynikających z przepisów prawa, np. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) czy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.); a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);  

w przypadku marketingu bezpośredniego – do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu. 

Przekazywanie danych 

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych, może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi w zakresie hostingu, administracji, wysyłki newslettera, utrzymywania oraz zarządzania stronami www, realizacji umowy, dochodzenia i ustalania roszczeń oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego lub sprzecznego z prawem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapisów na wydarzenia, organizacji konferencji, prelekcji, akcji społeczno-edukacyjnych i szkoleń dedykowanych do poszczególnych grup biznesowych, a także do współorganizatorów kursów, Diana Dziadosz z www.psycholove.pl

W ramach powierzenia przetwarzania danych – na moje zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla mnie usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych, zapisów na organizowane wydarzenia. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z mojej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. 

W celu wykonania umowy przekazuję Państwa dane firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do realizacji umowy.

Dane osobowe powierzam do przetwarzania podmiotom, takim jak:

-pośrednicy pocztowi w przypadku korzystania z komunikacji pocztą tradycyjną (Poczcie Polskiej oraz innym firmom działającym na podstawie prawa pocztowego) na podstawie umów powierzenia i/lub regulaminów usług.  

-firmie Mailchimp, świadczącej usługi wysyłki newslettera, (dotyczy danych osób które zapisały się na newsletter). Politykę prywatności firmy mailchimp, można znaleźć tutaj. 

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane innym odbiorcom (np. współpracującym z nami przy organizacji warsztatów lub innego wydarzenia). W takich przypadkach zawsze o tym uprzednio informujemy, np. przy rejestracji. 

Newsletter 

Jeśli zapiszą się Państwo do mojego newslettera (tj. wyrażą Państwo zgodę na przesyłanie informacji handlowych oraz zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego) będę korzystać z podanych danych, w celu regularnego przesyłania Państwu mojego newslettera drogą elektroniczną.  

Mogą Państwo w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając mi wiadomość ze stosowną informacją lub korzystając z odpowiedniego linku zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się usunę Państwa adres e-mail, o ile nie wyrażą Państwo w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z Państwa danych w innych celach lub nie zastrzegę sobie prawa dalszego korzystania z danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym – w takiej sytuacji informuję Państwa w niniejszym oświadczeniu. 

Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na moje zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazujemy w tym celu Państwa adres e-mail. 

Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki newslettera jest oparte na podstawie prawnej, jaką jest uzasadniony interes administratora – marketing własnych produktów i usług. Zgoda, którą zaznaczacie Państwo zapisując się na newsletter wynika z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa telekomunikacyjnego i dotyczy chęci otrzymywania materiałów handlowych oraz zgody na wykorzystanie urządzeń końcowych takich jak telefon czy e-mail. Ta zgoda jest konieczna, aby otrzymywać mój newsletter, jednak można ją zawsze wycofać. 

Reklama wysyłana pocztą tradycyjną i Państwa prawo sprzeciwu 

Ponadto, zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Państwa danych: imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych w zakresie moich produktów, np. przesyłania pocztą najnowszych ofert i informacji dotyczących moich usług. Powyższe służy zabezpieczeniu mojego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na kontakcie z klientami w celach reklamowych. 

Przesyłki reklamowe są dostarczane w ramach powierzenia przetwarzania danych na moje zlecenie przez usługodawcę, któremu przekazuję w tym celu Państwa dane. Mogą Państwo w każdym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec zachowywania i wykorzystywania Państwa danych wysyłając wiadomość na mój adres kontaktowy: daria.creativesoul@gmail.com

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługuje Państwu uprawnienie do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do tych danych. 

Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, przysługuje Państwu prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 

Posiadają Państwo uprawnienie do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 ust. 1 RODO. 

Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych osobowych. 

Posiadają Państwo uprawnienie do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo administratorowi, oraz mają Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód. 

Przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, posiadają Państwo uprawnienie do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.  

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu, nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. 

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będę kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu. 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych. 

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeśli są Państwo zdania, że jakiekolwiek dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane w sposób stanowiący naruszenie RODO. Organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Wtyczki portali społecznościowych 

Wykorzystanie wtyczek społecznościowych 

Na mojej stronie internetowej używane są tzw. wtyczki społecznościowe („wtyczki“) serwisów społecznościowych. 

Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana z stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną, poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców. 

http://www.facebook.com/policy.php
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“(http://noscript.net/).” 

Wtyczki video dla YouTube 

Z niniejszą stroną zintegrowane są treści innych usługodawców. Wtyczki video dla YouTube udostępnia Google Inc („Usługodawca”). Serwis YouTube prowadzony jest przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

W przypadku materiałów video z YouTube, dostępnych na mojej stronie internetowej, aktywowano rozszerzoną ochronę danych osobowych. Oznacza to, że YouTube nie pobiera i nie zapisuje informacji o osobach odwiedzających stronę, chyba że włączą one materiał wideo. 

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców jak również Państwa prawa w tym zakresie i możliwości dotyczące ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google. 

Niniejsza treść Polityki prywatności jest własnością 

Daria Turowska-Makoś Fort Wola 14a/436, 01-258 Warszawa, NIP 7182111498

daria.creativesoul@gmail.com

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Get a free table for stress management